Dr. Abhishek Devikar

Dr. Abhishek Devikar

NAME

Dr. Abhishek Devikar

DATE OF BIRTH

November 2, 1985

PHONE

+91 20 2692 6298 / 2692 6230

EMAIL

drabhidevikar@gmail.com

ADDRESS

Nisargopchar Ashram, Uruli Kanchan, Distt Pune – 412 202, Maharashtra, India.

QUALIFICATION

BNYS (Bachelor of Naturopathy and Yogic Science)from SDM college of Naturopathy And Yogic Sciences, Ujire, Mangalore.

EXPERIENCE 

  • Worked with Soukya International Holistic Health Centre , Bangalore for an year and half
  • Working with Nisargopchar Ashram since 2010.